10 09/2014

google dns

最后更新: Wed Sep 10 2014 12:39:11 GMT+0800

dns 劫持的坏蛋越来越多,推荐用 google dns 或者 opendns

114 dns 不好评价,但我个人坚决不用。小弟们胡作非为,老大难道没有干系? 国外dns缺点在于无法正确定位你附近的 cdn。有人做本地 dns 设置简单规则,默认 google dns,国内常用域名 114,太麻烦了,我又不是大公司网管。但我还是坚持用国外,宁可慢,也不想被人家当傻x玩。

IPv4

  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

IPv6

  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844

open dns

  • 208.67.222.222
  • 208.67.220.220

Norton dns

  • 198.153.192.1
  • 198.153.194.1

国内 114 dns

  • 114.114.114.114
  • 114.114.115.115